Användarvillkor

Definitioner

Den här webbplatsen (“Dechra Veterinary Products A/S Diets Website”) ägs och drivs av Dechra Veterinary Products A/S (“Dechra”).

Termerna "Dechra", "vi", "oss", "vår" och "våra" betyder enheten när de används i dessa användarvillkor.

Termerna "du", "din", "ditt" och "dina" betyder användare av webbplatsen när de används i dessa användarvillkor.

Överenskommelse

Tillgång till och användning av denna webbplats och information, material och tjänster tillgängliga via denna webbplats är föremål för alla tillämpliga lagar och förordningar samt för dessa användarvillkor.
Genom att besöka denna webbplats samtycker du till dessa användarvillkor som utgör ett juridiskt bindande avtal. Vänligen lämna webbplatsen om du inte samtycker.
Dessa användarvillkor kan ändras av oss från tid till annan utan att du meddelas särskilt. De senaste användarvillkoren kommer att publiceras på webbplatsen och du bör alltid granska dessa användarvillkor innan du använder webbplatsen, för att försäkra dig om att du förstår de gällande användarvillkoren under vilka du beviljas tillgång till webbplatsen. Om du inte kommer åt användarvillkoren via Internet kan vi på begäran tillhandahålla en kopia av de senaste användarvillkoren via e-post.

TILLGÅNG TILL DENNA WEBBPLATS (ELLER DELAR DÄRAV) OCH ANVÄNDNINGEN AV INFORMATION, MATERIAL, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS VIA DENNA WEBBPLATS (ELLER DELAR DÄRAV) ÄR INTE AVSEDD, OCH ÄR FÖRBJUDEN, DÄR SÅDAN TILLGÅNG ELLER ANVÄNDNING BRYTER MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER FÖRORDNINGAR.

Tjänster och information

Såvida inget annat anges är denna webbplats endast till för informationssyften.

Äganderätt

Såvida inget annat anges är denna webbplats och dess design, text, innehåll, urval och arrangemang av delar, organisation, grafik, design, sammanställning, magnetiska översättning, digitala konvertering och andra ting ("ägenderätt") relaterade till denna webbplats skyddade av tillämplig upphovsrätt, varumärkesskydd och annan äganderätt (inklusive, men inte begränsad till intellektuell egendom) och är Dechras egendom eller så är materialet inkluderat med tillstånd av rättighetsinnehavaren och skyddas i enlighet med upphovsrättsliga och varumärkesrättsliga lagar. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA.

Du förvärvar inte rätten till något slags äganderätt du tittar på via denna webbplats. Om inget annat anges häri, får ingen av dessa äganderätter användas, kopieras, reproduceras, distribueras, återpubliceras, laddas ner, modifieras, visas, postas eller överföras i någon form eller på något sätt, inklusive men ej begränsat till elektroniskt, mekaniskt, eller via fotokopiering, inspelning eller annat, utan att på förhand ha erhållit vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

Tillstånd beviljas härmed att i nödvändig utsträckning lagligen komma åt och använda denna webbplats och/eller information, material och/eller tjänster tillgängliga på den för att visa, ladda ner, arkivera och skriva ut delar av webbplatsen enkom för personligt bruk, under förutsättning att du inte ändrar materialet och att du behåller samtliga meddelanden gällande upphovsrätt och ägenderätt som ingår i materialet. Detta tillstånd upphör automatiskt om du bryter mot något av dessa användarvillkor. Vid upphörandet måste du omedelbart förstöra allt nedladdat, arkiverat eller utskrivet material.

Varumärken

Dechras namn och logotyp, samtliga produktnamn, alla sidors rubriker, all anpassad grafik, alla knappikoner, alla varumärken, servicemärken och logotyper som förekommer på denna webbplats är, om inte annat anges (oavsett om de är registrerade eller ej), Dechras varumärken ("Märkena"). Alla andra varumärken, produktnamn, företagsnamn, logotyper och varumärken som nämns, visas, citeras eller på annat sätt anges på webbplatsen är respektive ägares egendom. Du samtycker till att inte visa eller använda Märkena i någon form utan att först ha erhållit vårt skriftliga tillstånd. Du samtycker till att inte visa eller använda andra ägares varumärken, produktnamn, företagsnamn, logotyper, servicemärken och/eller trade dress utan att i förhand ha erhållit skriftligt tillstånd av sådana ägare. Användning eller missbruk av Märkena eller andra varumärken, produktnamn, företagsnamn, logotyper, servicemärken och/eller trade dress eller något annat material som finns häri, förutom det som tillåts häri, är uttryckligen förbjudet.

Ansvarsfriskrivning gällande hyperlänkar

Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av företag och personer utan samband med oss. En länk till en annan webbplats innebär inte att Dechra godkänner, bifaller eller accepterar något ansvar för den webbplatsen, dess inehåll eller användning, eller användning av produkter och tjänster som görs tillgängliga via en sådan webbplats.

Vi är inte ansvariga för åtgärder, innehåll, korrekthet, uttryckta åsikter, sekretesspolicyer, produkter eller tjänster som tillhandahålls via dessa länkar eller görs tillgängliga via dessa källor eller som visas på sådana webbplatser, och inte heller för några skador eller förluster som direkt eller indirekt orsakats eller påstås ha orsakats som resultat av din användning eller förlitande på sådana webbplatser.

Sådana webbplatser är inte undersökta, övervakade eller kontrollerade av oss för korrekthet, fullständighet eller överensstämmelse med tillämpliga lagar och förordningar. Vi gör inte några som helst utfästelser eller ger några garantier av något slag, uttryckta, underförstådda eller på andra sätt, om andra webbplatser som du kan få tillgång till via denna webbplats, dess innehåll eller produkter och/eller tjänster som görs tillgängliga via sådana webbplatser. Om du väljer att lämna vår webbplats och få tillgång till dessa andra webbplatser, gör du det på egen risk. Alla regler, policyer (inklusive integritetspolicyer) och operativa förfaranden för sådana webbplatser kommer att gälla dig när du är på sådana webbplatser.

Länkar från andra webbplatser

Alla länkar till denna webbplats som inte har vårt skriftliga tillstånd är förbjudna. Trots tillstånd att länka till denna webbplats är det förbjudet att länka till någon annan sida än Dechras startsida. Personer som tillhandahåller åtkomst till denna webbplats via länk från en annan webbplats är ensamt ansvarig för innehåll, korrekthet, uttryckta åsikter, sekretesspolicyer, produkter eller tjänster på eller tillgängliga via den ursprungliga webbplatsen samt för alla utfästelser som görs eller intryck som skapas gällande enheten.

Vårt godkännande att länka till denna webbplats ges utan att vi antar något ansvar gällande sådana länkar och vi frånsäger oss härmed allt sådant ansvar. Vi förbehåller oss rätten att återkalla alla tillstånd att länka till denna webbplats när som helst och oavsett anledning.

Vem som än ger tillgång till eller upplysningar om denna webbplats, vare sig via länk eller på annat sätt, ansvarar för att uppmärksamma personen som emottar sådan tillgång eller information om dessa användarvillkor. Underlåtenhet att göra detta kommer inte att leda till ansvar för oss.

Samtycke gällande dataskydd

Genom att godkänna dessa användarvillkor godkänner du villkoren i vår sekretess- och cookiepolicy.

All kommunikation eller material du lägger upp eller överför till oss via Internet är, och kommer att behandlas som, icke konfidentiellt och utan äganderätt. Vid överföring av personlig information till oss, ger du uttryckligen oss behörighet att sprida eller använda sådan information för lagliga ändamål.

Att ladda upp eller överföra olagligt, hotande, ärekränkande, nedsättande, obscent, pornografiskt eller hädiskt material eller material som kan utgöra eller uppmuntra beteenden som skulle kunna anses vara en brottslig förseelse eller brott mot någon lag är strängt förbjudet.

Vi förbehåller oss rätten att övervaka din kommunikation med oss, antingen den sker via e-post, röst, fax, brev eller någon annan form av överföring, i syfte av kvalitetskontroll, säkerhet och andra affärsbehov.

Oaktat det föregående kommer alla personuppgifter som lämnas till oss till följd av denna webbplats att hanteras i enlighet med vår sekretesspolicy.

Inga garantier

VI GÖR INGA UTFÄSTELSER ELLER GER NÅGRA GARANTIER MED AVSEENDE PÅ DENNA WEBBPLATS ELLER DESS INNEHÅLL, SOM TILLHANDAHÅLLS FÖR ANVÄNDNING "I BEFINTLIGT SKICK". VI FRISKRIVER OSS FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR TITEL, ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET, KVALITET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, MED AVSEENDE PÅ DENNA WEBBPLATS OCH ALLA WEBBPLATSER SOM DEN ÄR LÄNKAD TILL. VI GÖR INTE HELLER NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER GER NÅGRA GARANTIER GÄLLANDE HURUVIDA INFORMATIONEN SOM ÄR TILLGÄNGLIG VIA DENNA WEBBPLATS, ELLER NÅGON WEBBPLATS SOM DEN ÄR LÄNKAD TILL, ÄR KORREKT, FULLSTÄNDIG ELLER AKTUELL. DU GODTAR ATT DENNA KLAUSUL SKALL VARA TILL GAGN FÖR VÅRA ÄGARE, TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA OCH ANDRA REPRESENTANTER .

Det är ditt ansvar att utvärdera (eller ta professionellt råd gällande) riktigheten och fullständigheten av all information, alla uttalanden, åsikter och annat material på denna webbplats eller någon webbplats som den är länkad till.

Dina lagstadgade rättigheter som konsument, om några finns, påverkas inte av dessa bestämmelser och vi försöker inte att undanta eller begränsa ansvar för bedräglig förvrängning.

Uteslutande av ansvar

I den fulla utsträckning som tillåts av tillämpliga lagar utesluter vi, å våra anställda och volontärers vägnar, ansvar för alla förluster och utgifter oavsett av vilket slag de må vara eller hur de har uppstått inklusive, utan begränsning, all direkta, indirekta, särskilda, straffrättsliga eller följande skador, förlust av användbarhet, förlust av data, förlust orsakad av virus, förlust av inkomst, förlust eller skada på egendom, tredje parts krav, eller andra förluster av något slag eller karaktär, även om vi har informerats om möjligheten för sådan skada eller förlust, som uppstår av eller i samband med användning av denna webbplats eller någon webbplats den är länkad till. Du tar fullt ansvar för att upprätta sådana förfaranden för säkerhetskopiering av data och viruskontroller som du anser är nödvändiga. Priser och tillgänglighet av information, material, produkter och/eller tjänster kan ändras utan föregående meddelande därom.

Skadestånd och frisägning

Du samtycker till att gottgöra, frisäga samt hålla oss oskadda, liksom våra tjänstemän, direktörer, agenter, representanter och anställda, från alla anspråk, ansvar, förluster, kostnader eller krav, inklusive advokatarvoden som rör din kränkning av dessa användarvillkor eller din åtkomst eller användning av denna webbplats eller information, material, produkter eller tjänster som är tillgängliga via denna webbplats.

Modifieringar och avbrott

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och från tid till annan modifiera, redigera, radera, upphäva eller avbryta, tillfälligt eller permanent, denna webbplats (eller någon del därav) och/eller information, material, produkter och/eller tjänster som är tillgängliga via denna webbplats (eller del därav) med eller utan förvarning. Du godkänner att vi inte skall vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon sådan ändring, redigering, radering, avstängning eller upphörande av denna webbplats.

Hela överenskommelsen

Dessa användarvillkor innehåller hela överenskommelsen mellan dig och oss med avseende på denna webbplats och ingen framställning, uttalande eller uppmuntran, muntlig eller skriftlig, som inte står häri skall binda någon part till detta avtal. Skulle någon del av dessa villkor av något skäl förklaras ogiltiga av en domstol i behörig jurisdiktion, skall ett sådant beslut inte påverka giltigheten av några andra återstående delar och sådan återstående del skall kvarstå i full kraft och effekt om den ogiltiga delen av dess villkor blivit eliminerad. Vår underlåtenhet att verkställa någon bestämmelse av dessa användarvillkor skall inte betraktas som ett upphävande av sådan bestämmelse eller rätten att genomföra sådan bestämmelse.

Lag och jurisdiktion

Dessa användarvillkor är upprättade enligt engelsk lag och denna webbplats drivs från England. Tillgång till, eller användning av, denna webbplats eller information, material, produkter och/eller tjänster på denna webbplats kan vara förbjuden enligt lag i vissa länder eller jurisdiktioner. Du är ansvarig för överensstämmelsen med gällande lagar i landet varifrån du använder denna webbplats. Vi lämnar inga utfästelser om att informationen häri är lämplig eller tillgänglig att använda på någon plats.

Du samtycker till att domstolarna i England och Wales skall ha exklusiv behörighet att lösa eventuella tvister eller anspråk oavsett karaktär som uppstår ur eller i samband med användning av denna webbplats, och att lagarna i England och Wales skall reglera sådan tvist eller sådant anspråk. Vi förbehåller oss dock rätten att väcka talan i någon jurisdiktion där vi tror att överträdelser av detta avtal äger rum eller har sitt ursprung.

Kontakta oss

Om du har några frågor gällande dessa användarvillkor eller andra ärenden, kan du kontakta oss genom att skriva till Dechra Veterinary Products, Mekuvej 9, 7171 Uldum eller mejla oss på info.dk@dechra.com.

© Copyright 2017 2017 Dechra - alla rättigheter reserverade. Kopiering/återgivande av denna webbplats, hela eller delar därav, i någon form eller via någon media utan uttryckligt skriftligt tillstånd av Dechra är förbjuden.

keyboard_arrow_up